Jäsenyys

Tutustu kerhon jäsenyyteen ja sääntöihin.

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 2024

Järjestyssääntöjä muutetaan tarvittaessa hallituksen ja / tai yhdistyksen kokousten

päätöksien mukaisesti.

 

VENEET JA VENEPAIKAT

 

Laituriin saa tuoda vain meri ja katsastuskelpoisen veneen. Hallituksella on oikeus

vaatia veneen runko- ja/tai yleistä katsastusta, jos veneen kuntoa on syytä epäillä.

Kerho pyrkii järjestämään jokaiselle jäsenelleen venepaikan.

Oikeus yhteen venepaikkaan säilyy vuosittain,edellyttäen, että kaikki kerhon

määräämät maksut on suoritettu eräpäivään mennessä.

Kerhon jäsen ei saa

luovuttaa venepaikkaa tai kerhon avainta kerhon ulkopuoliselle henkilölle.

Kuitatut avaimet ovat henkilökohtaisia, niitä ei saa vaihtaa keskenään.

Yhteisomistuksessa olevien veneiden kaikkien omistajien

on maksettava kerhon jäsenmaksu.

Yhden ”kimppaveneen” jäsenen on maksettava liittymismaksu. Pelkkä

jäsenmaksu ei oikeuta omaan venepaikkaan.

Kerholainen on velvollinen muuttamaan, satamakapteenin pyynnöstä venepaikkaa,

laiturisäännön niin vaatiessa. Kerhon alueella olevat veneet on voitava tunnistaa joko

nimestä, tai rekisterinumerosta ja merkittävä kerhon tarralla.

Kerhon alueella olevista veneistä on oltava veneen ja omistajan tiedot kerholla

ja niistä on täytettävä jäsen ja venetieto lomake, joka on toimitettava

satamakapteenille.

Jäsen on velvollinen ilmoittamaan osoite, puhelinnumero, s-posti ja venetieto

muutoksista venetietolomakkeella.

Veneiden tulee olla 0,40cm kapeampia kuin paikka 3,0m, 3,5m, 4,0m, 4,5m ja 5,0m

leveillä paikoilla ja

0,20cm kapeampia 2,0 ja 2,5m leveillä paikoilla.

VAKUUTUKSET

Kerhon laitureissa ja telakontialueella olevilla rekisteröidyillä veneillä pitää olla

vastuuvakuutus

KERHOSTA EROTTAMINEN

Jäsen voidaan irtisanoa kerhosta, jos hän ei muuta toimintaansa kahden kirjallisen

varoituksen jälkeen. Erottamispäätös vaatii hallituksen yksimielisen kannan. Jäsen

voi kiistää irtisanomisen ja viedä irtisanomispäätöksen jäsenkokouksen päätettäväksi.

 

TALKOOT JA TALKOOVELVOITE

Kerhon jäseniltä ei edellytetä talkoovelvoitetta. Talkoita kuitenkin järjestetään ja

talkoot kutsuu kokoon

kerhon hallitus.

HALLITUKSEN HANKINNAT

Hallituksella on valtuudet 5000€ kerta hankintoihin, joka vuosikokous on päättänyt.

KERHOALUEEN VARTIOINTI

Kerhon alueella ei ole vartiointia ja jäseniltä ei edellytetä vartiointivelvollisuutta.

Vartiointi ja

vartiointivelvollisuus voidaan ottaa käyttöön tarvitessa jäsenkokouksen päätöksellä.

VENEIDEN TALVISÄILYTYS, JÄTTEET, VENEPUKIT JA TRAILERIT

Veneiden säilyttäminen laiturissa jäissä on kiellettyä.

Kerhon talvisäilytysalueella olevat veneet on voitava tunnistaa. Veneen

laituripaikkanumero, ja jäsenen

nimi on oltava nähtävillä koko talven ajan, tai se on laitettava erikseen näkyvälle

paikalle. Veneistä on myös

täytettävä talvisäilytysilmoitus, joka on toimitettava telakkamestarille.

LAITURIALUE

Laiturialueella ei saa käyttäytyä muita häiritsevästi. Veneet tulee kiinnittää niin, että

kiinnitysköysissä on

joustimet. Laiturialueen portit tulee pitää suljettuina. Laitureilla ja kerhokopin

seinustoilla ei saa säilyttää

ylimääräisiä tavaroita. Kerhomökkiä käytettäessä jätetään tilat siistiin kuntoon

seuraavalle käyttäjälle.

Kalojen perkaaminen laitureilla ei ole sallittua.

Yhdistyksen säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Leppäluodon Venekerho Ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2§ Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on luoda edellytyksiä ja edistää jäsenten veneilyn

harrastamista sekä vesillä liikkumisen tuntemusta järjestämällä kilpailuja ja

toimeenpanemalla kursseja sekä kehittämällä yhteistoimintaa muiden saman alan

järjestöjen kanssa ja harjoittamalla muutakin vastaavanlaista veneilyyn liittyvää

toimintaa.

Yhdistys ylläpitää jäsenille tarkoitettua venesatama- ja telakointitoimintaa.

Yhdistys voi liittyä jäseneksi muihin alan järjestöihin.

3§ Jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi voi anoa täyttämällä yhdistyksen kotisivuilla olevan

hakemuskaavakkeen tai lähettämällä vastaavan kaavakkeen yhdistykselle.

Jäsenyyden hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Hallitus pitää jäsenluetteloa, josta ilmenee jäsenen nimi, numero, osoite ja

puhelinnumero. Jäsenen katsotaan eronneen kerhosta, mikäli hän ei ole maksanut

jäsenmaksua eräpäivään mennessä, tai saanut maksuun lykkäystä rahastonhoitajalta.

Yhdistyksellä voi olla myös kunniajäsen, jonka yleinen kokous nimittää, hallituksen

esityksestä

Yhdistyksen jäsenyyttä ei voi siirtää toiselle henkilölle.

Yhdistyksen jäsen voi antaa valtakirjan yhdistyksen toiselle jäsenelle, jolla tämä voi

edustaa häntä yhdistyksen kokouksessa. Yhdellä jäsenellä voi olla enintään yksi

hänelle osoitettu valtakirja. Valtakirja tulee olla päivättynä kokouskutsun jälkeiselle

päivämäärälle.

4§ Maksut

Yhdistyksen jäseniltä peritään liittymis- ja jäsenmaksu vuosikokous päätöksen

mukaisesti. Lisäksi vuosikokous määrää laituri- ja talvisäilytysmaksut niiltä jäseniltä

jotka käyttävät kyseisiä palveluja.

Yhteisomistuksessa olevan veneen yksi osakas maksaa liittymis- ja jäsenmaksun,

muut osakkaat maksavat kerhon jäsenmaksun, joka ei oikeuta omaan venepaikkaan.

Samaan ruokakuntaan kuuluvilta jäsenen lapsilta tai vanhemmilta perittävä

liittymismaksu, on 20% kulloinkin voimassa olevasta liittymismaksusta.

Kunniajäseneltä ei peritä laituripaikka-, talvisäilytys- ja jäsenmaksuja.

5§ Hallitus

Hallitus valmistelee vuosikokouksen esitysmateriaalin. Vuosikokous valitsee

puheenjohtajan, sihteerin, satamakapteenin, rahastonhoitajan ja telakkamestarin, sekä

tarvittaessa muita jäseniä määrättyihin erityistehtäviin.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus on päätäntävaltainen, kun kolme johtokunnan jäsentä on paikalla.

Hallituksen jäsenten toimikausi on 2 vuotta

Hallituksen jäsen määrä 5-8 henkilöä.

Puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa.

Puheenjohtaja ja sihteeri ovat vuorovuosittain erovuorossa.

Vuosikokous päättää enimmäis-rahamäärän minkä hallitus voi käyttää kerta

hankintoihin.

6§ Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

7§ Venepaikat

Yhdistys pyrkii järjestämään kaikille jäsenilleen laituri-ja talvisäilytyspaikan. Vapaat

paikat jaetaan jonotusjärjestyksen perusteella.

Jäsenen oikeus kerhon laituri-ja talvisäilytyspaikkaan on jatkuva vuosittain, mikäli

hän on maksanut vuosikokouksen määräämän laituri- ja venepaikkamaksun

eräpäivään mennessä, tai on pyytänyt maksun lykkäystä rahastonhoitajalta.

Jäsen on velvollinen vaihtamaan venepaikkansa sijainnin laiturijärjestyksen niin

vaatiessa.

Jäsenyys oikeuttaa vain yhteen venepaikkaan. Ei koske jollapaikkaa.

Kerhon laitureissa ja telakontialueella olevilla rekisteröidyillä veneillä pitää olla

vastuuvakuutus.

8§ Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

9§ Yhdistyksen kokoon kutsuminen

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu, joka sisältää esityslistan

liitteineen, asetetaan vähintään seitsemän ja enintään kolmekymmentä päivää ennen

kokousta yhdistyksen kerhohuoneen ilmoitustaululle ja venekerhon kotisivuille.

Ylimääräinen jäsenkokous voidaan kutsua koolle jos 10% jäsenistöstä niin haluaa.

 

10§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään

seuraavat asiat:

•valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

•todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

•hyväksytään kokouksen työjärjestys

•valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajia ja ääntenlaskijaa

•käsitellään toiminta-ja tilikertomukset, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja

tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

•käsitellään toimintakertomus

•vahvistetaan alkavan vuoden toimintasuunnitelma

•vahvistetaan talousarvio alkavalle vuodelle

•päätetään hallituksen palkkioista

•päätetään yhdistyksen jäsenten maksuista 4§:n mukaisesti seuraavalle

toimintavuodelle

•valitaan jäsenet yhdistyksen hallitukseen seuraavalle vuodelle saantojen 5§:n

mukaisesti

•valitaan toiminnantarkastaja ja toiminnantarkastajalle varamies

•käsitellään muut kokouksen työjärjestyksessä mainitut asiat

11§ Muutokset

Sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkautumisesta on tehtävä päätös yhdessä

yhdistyksen kokouksessa. Päätöksen pätevyyteen vaaditaan vähintään 3/4 kaikista

annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa jäljelle jääneet yhdistyksen varat

käytetään viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti veneilyn edistämiseksi.